Dokument

Utdrag ur

Begäran om förklaring för efterföljande ansøkan om licens för byggande av Lappland kraftverk

Begäran 

Begäran om att de från Sveriges sida inte har något att invända mot att efterföljande ansökan om licens för byggnad av Lappland kraftverk i Sulitjelma, Fauske kommune, Norge, tas upp till behandling. Jfr. Lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpning av svensk-norska vattenrättskonventionen av 11 maj 1929, ”Förfarandet” Ansökans ingivande, Art. 14, 1. stycke, och Konventionen Norge/Sverige § 7, pkt. 2. 

Bakgrund 

Laponia Center AB och MuskenSenter AS har utarbetat Melding – fremställd av Multiconsult, Oslo – och skickat denna över till Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Oslo, för vidare förfaranden. 

Lappland kraftverk-projektet är en etablering av samisk gränsöverskridande miljö- och naturvänlig vattenkraftutbyggnad, för att utveckla det lokala näringslivet, kulturen och befintliga tätorter i Norrlands inland. Baserat på svensk vattenkraftresurs, fallrättighet, samhällsintresse och norskt insatsområde, natur och samhälle. 

Syfte 

Laponia Centers verksamhet skal enligt bolagsordningen bl.a. «driva en gränsöverskridande samisk näringsutveckling och skapa ett differentierat, aktivt, utvecklat samisk samhällsliv för att stärka samisk identitet och kultur”.  

Dette innebär att företaget aktivt skal stå för utveckling av det lokala näringslivet och befintliga tätorter. Detta för att stärka samisk identitet och kultur, och på så sätt utveckla befintliga tätorter, närliggande samhällsliv/samhällen och kommunerna i allmänhet.  

Bolaget kommer bland annat gå aktivt inn för att stärka rendriftsnäringen genom olika åtgärder, stärka infrastrukturen, tekniska material, utbyggnad av telekommunikation i de aktuella samiska fjällområdena, igångsätta och medverka till olika lokala näringsåtgärder och medverka till att ta vara på det materiella kulturgrundlaget, samisk identitet och kultur.  

Dessutom kommer bolaget aktivt medverka till att stärka etableringen av nya arbetsplatser, nya näringar, kulturåtgärder samt skapa ett aktivt och utvecklat samhällsliv i befintliga tätorter i de berörda områdena.

Grundlag/rättslig grund för åtgärden  

Förslagsställare / projektägare / variga ägare av kraftverket menar att projektet är förenligt med gällande svensk och norsk lagstiftning. 

Detta gränsöverskridande vattenkraftprojekt faller under bestämmelserna i Lag (1929:405) Konvention mellan Sverige och Norge angående vissa frågor rörande vattenrätten (svensk-norsk vattenrättskonvention) av 11 maj 1929. Projektet är enligt vår uppfattning, och bolagets grunddokument/formål, förenligt med lagen.   

Projektet överensstämmer med de svenska bestämmelserna i Miljöbalk (1989:808) § 1 första stycket och andra stycket, «för utcveklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet .. ”.  

Bestämmelsen i § 6 – som föreskriver att ”Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftendamål får inte utföras i nationalälvarna ..” – kommer derför inte till anvending för detta företagedet. Jfr. § 1. andra stycket, sitat: ”Bestämmelserna i førsta stycket 2 och i 2-6 §§ utgjør inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.”. 

Vidare är projektet förenligt med bestämmelserna i Lag (1989:812) särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, § 1, citat, «för at få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha rådighet över vatnet inom det område där verksamheten skall bedrivas.”.  

Rennäringslag (1971:437) 1 § bästemmer, citat: ”Den som er av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Rätten enligt första styckn (renskötselretten) tilkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnens hävd.”.  

Förslagsställaren/ projektägaren har efter egen uppfattning befogenhet enligt lagen till att söka tilstånd om byggandet av Lappland kraftverk i Sulitjelma.  

Stora framsteg i Lappland kraftverk projeketet!

Våra dokument

Våra dokument är offentligt. Läs dem här på våra sidor:

Svar från Mark- och miljödomstolen 2017.12.06

Mark- och miljödomstolen finner förnärvarande inget mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om att få uppföra det aktuella kraftverket. Dock konstanterar domstolen att det finns et antal motstående interessen i området.

Brev från Laponia Center til Mark- och miljödomstolen 2017.09.26

Begäran om att de från Sveriges sida inte har något att invända mot att efterföljande ansökan om licens för byggnad av Lappland kraftverk i Sulitjelma, Fauske kommune, Norge, tas upp till behandling. Jfr. Lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpning av svensk-norska vattenrättskonventionen av 11 maj 1929, ”Förfarandet” Ansökans ingivande, Art. 14, 1. stycke, och Konventionen Norge/Sverige § 7, pkt. 2. 

Kontakta oss

Huvudkontor

Box 136, 96224 Jokkmokk, Sverige
+46 0725 800600
post@laponiacenter.com

Avdelingskontor

Sjøgata 38, 8006 Bodø, Norge
+47 93018820

Skicka ett meddelande